(+84) 977 141 020

HTML 5

HTML là gì ?

 public function getDanhSach()
    {
       $user = User::all();
       return view('admin.user.danhsach',['user'=>$user]);
    }
    public function getThem()
    {
       return view('admin.user.them');
    }
    public function postThem(Request $request)
    {
       $this->validate($request,[
            'name'          => 'required|min:3',
            'email'         => 'required|email|unique:users,email',
            'password'      => 'required|min:3|max:32',
            'passwordAgain' => 'required|same:password'
       ],[
            'name.required'             => 'Bạn chưa nhập tên người dùng',
            'name.min'                  => 'Tên người dùng phải có ít nhất 3 ký tự',
            'email.required'            => 'Bạn chưa nhập email',
            'email.email'               => 'Bạn chưa nhập đúng định dạng email',
            'email.unique'              => 'Email đã tồn tại',
            'password.required'         => 'Bạn chưa nhập mật khẩu',
            'password.min'              => 'Mật khẩu phải có ít nhất 3 ký tự',
            'password.max'              => 'Mật khẩu chỉ được tối đa 32 ký tự',
            'passwordAgain.required'    => 'Bạn chưa nhập lại mật khẩu',
            'passwordAgain.same'        => 'Mật khẩu nhập lại chưa khớp'
       ]);
       $user            = new User;
       $user->name      = $request->name;
       $user->email     = $request->email;
       $user->password  = bcrypt($request->password);
       $user->quyen     = $request->quyen;
        $user->save();
 
        return redirect('admin/user/them')->with('thongbao','Thêm thành công');
    }
 
    public function getSua($id)
    {
        $user = User::find($id);
 
        return view('admin.user.sua',['user'=>$user]);
    }
    public function postSua(Request $request, $id)
    {
        $this->validate($request,[
            'name'          => 'required|min:3'
        ],[
            'name.required'             => 'Bạn chưa nhập tên người dùng',
            'name.min'                  => 'Tên người dùng phải có ít nhất 3 ký tự'
        ]);
        $user            = User::find($id);
        $user->name      = $request->name;
        $user->quyen     = $request->quyen;
        if($request->changePassword == "on")
        {
            $this->validate($request,[
                'password'      => 'required|min:3|max:32',
                'passwordAgain' => 'required|same:password'
           ],[
                'password.required'         => 'Bạn chưa nhập mật khẩu',
                'password.min'              => 'Mật khẩu phải có ít nhất 3 ký tự',
                'password.max'              => 'Mật khẩu chỉ được tối đa 32 ký tự',
                'passwordAgain.required'    => 'Bạn chưa nhập lại mật khẩu',
                'passwordAgain.same'        => 'Mật khẩu nhập lại chưa khớp'
           ]);
            $user->password  = bcrypt($request->password);
        }
        $user->save();
 
        return redirect('admin/user/sua/'.$id)->with('thongbao','Bạn đã sửa thành công');
    }
    public function getXoa($id)
    {
        $user = User::find($id);
        $user->delete();
        return redirect('admin/user/danhsach')->with('thongbao','Xóa người dùng thành công');
    }
 
    public function getDangnhapAdmin()
    {
        return view('admin.login');
    }
    public function postDangnhapAdmin(Request $request)
    {
        $this->validate($request,[
            'email'     => 'required',
            'password'  => 'required|min:3|max:32'
        ],[
            'email.required'        => 'Bạn chưa nhập Email',
            'password.required'     => 'Bạn chưa nhập PassWord',
            'password.min'          => 'Password không được nhỏ hơn 3 ký tự',
            'password.max'          => 'Password không được lớn hơn 32 ký tự'
        ]);
        if(Auth::attempt(['email'=>$request->email'password'=>$request->password]))
        {
            return redirect('admin/theloai/danhsach');
        }
        else
        {
            return redirect('admin/dangnhap')->with('thongbao','Đăng nhập không thành công');
        }
    }
    public function getDangXuatAdmin()
    {
        Auth::logout();
        return redirect('admin/dangnhap');
    }


Bạn phải Sign in để bình luận

author
Lư Thanh Tuấn 2020-05-19 07:00:55

Route::get('admin/dangnhap','UserController@getDangnhapAdmin'); Route::post('admin/dangnhap','UserController@postDangnhapAdmin'); Route::get('admin/logout','UserController@getDangXuatAdmin');