(+84) 977 141 020

HTML 5

trang web đầu tiên

Route::group(['prefix' => 'admin','middleware'=>'adminLogin'], function(){
    Route::group(['prefix' => 'theloai'], function(){
        //admin/theloai/danhsach
        Route::get('danhsach','TheLoaiController@getDanhSach');
 
        Route::get('sua/{id}','TheLoaiController@getSua');
        Route::post('sua/{id}','TheLoaiController@postSua');
 
        Route::get('them','TheLoaiController@getThem');
        Route::post('them','TheLoaiController@postThem');
 
        Route::get('xoa/{id}','TheLoaiController@getXoa');
    });
    Route::group(['prefix' => 'loaitin'], function(){
        //admin/loaitin/them
        Route::get('danhsach','LoaiTinController@getDanhSach');
 
        Route::get('sua/{id}','LoaiTinController@getSua');
        Route::post('sua/{id}','LoaiTinController@postSua');
 
        Route::get('them','LoaiTinController@getThem');
        Route::post('them','LoaiTinController@postThem');
 
        Route::get('xoa/{id}','LoaiTinController@getXoa');
    });
    Route::group(['prefix' => 'tintuc'], function(){
        //admin/tintuc/them
        Route::get('danhsach','TinTucController@getDanhSach');
 
        Route::get('sua/{id}','TinTucController@getSua');
        Route::post('sua/{id}','TinTucController@postSua');
 
        Route::get('them','TinTucController@getThem');
        Route::post('them','TinTucController@postThem');
 
        Route::get('xoa/{id}','TinTucController@getXoa');
    });
    Route::group(['prefix' => 'comment'], function(){
 
        Route::get('xoa/{id}/{idTinTuc}','CommentController@getXoa');
    });
    Route::group(['prefix'=>'ajax'],function(){
        Route::get('loaitin/{idTheLoai}','AjaxController@getLoaiTin');
    });
    Route::group(['prefix' => 'slide'], function(){
        
        Route::get('danhsach','SlideController@getDanhSach');
 
        Route::get('sua/{id}','SlideController@getSua');
        Route::post('sua/{id}','SlideController@postSua');
 
        Route::get('them','SlideController@getThem');
        Route::post('them','SlideController@postThem');
        
        Route::get('xoa/{id}','SlideController@getXoa');
    });
    Route::group(['prefix' => 'user'], function(){
        
        Route::get('danhsach','UserController@getDanhSach');
 
        Route::get('sua/{id}','UserController@getSua');
        Route::post('sua/{id}','UserController@postSua');
 
        Route::get('them','UserController@getThem');
        Route::post('them','UserController@postThem');
        
        Route::get('xoa/{id}','UserController@getXoa');
    });
});


Bạn phải Sign in để bình luận

author
Lư Thanh Tuấn 2019-12-28 10:15:38

lỗi chỗ nào nhĩ

author
Lư Thanh Tuấn 2019-12-28 10:16:13

? chưa hiểu vấn đề lắm

author
Lư Thanh Tuấn 2019-12-28 10:16:34

hình như thiếu thời gian bình luận

author
Lư Thanh Tuấn 2019-09-24 22:10:26

phan binh luan bi loi ma khong hay cung k co thoi gian de fix

author
Lư Thanh Tuấn 2019-09-24 21:29:59

link download file ghost https://drive.google.com/file/d/1_WQipBsW9GJu7iAiaK-kZYxDq0XnbJOD/view?usp=sharing